Loading...

0
Loading
A kosara üres

Kategóriák

Kategóriák

Adatkezelésitájékoztató

Adatkezelésitájékoztató

1. Adatkezelőneve, elérhetőségei

 

Az adatkezelő megnevezése: Lenka Schmidtová egyénivállalkozó. (a továbbiakban: Adatkezelő)

Az adatkezelő levelezési címe: Malkovského 586, Praha 18 Letňany, 199 00, Csehország

Az adatkezelő e-mail címe: info@parforintert.hu

 

2. A honlapon végzett adatkezelések jogszabályi háttere, jogalapja, célja, a kezeltszemélyes

Adatok köre, valamint az adatkezelés időtartama

 

2.1. A cookie-k használatával kapcsolatos tájékoztatás

A  cookie-król:

Az datkezelő a honlap látogatása során úgy nevezett cookie-kat (sütiket) használ. A cookie betűből

És számokból álló információcsomag, amit honlapunk küld az Ön böngészőjének azzal a

céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse a honlapunk használatát és közreműködik

abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsünk a látogatóinkról.

A cookie-k jogszabályi háttere és jogalapja:

Az adatkezelés hátterét az információ sönrendelkezési jogról és azinformáció szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és azelektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény

Rendelkezései jelentik. Azadatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban

Az Ön hozzájárulása.

A honlap által használt cookie-k főbb jellemzői:

A működéshez szigorúan szükséges cookie-k: Ezek a cookie-k a weboldal használatához

nélkülözhetetlenek, és lehetővéteszik a weboldal alapvető funkcióinak használatát. Ezek hiányába az

oldal számos funkciója nem lesz elérhető az Ön számára. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a

munkamenet idejére korlátozódik.

A felhasználói élmény javítását szolgáló cookie-k: Ezek a cookie-k információkat gyűjtenek a

Felhasználó weboldal használatáról, például, hogy mely oldalakat látogatja leggyakrabban, vagy milyen hibaüzenetet kap a weboldalról. Ezek a cookie-k nem gyűjtenek a látogatót azonosító információkat, vagyis teljesen általános, névtelen információkkal dolgoznak. Az ezekből nyert adatokat a weboldal teljesítményének javítására használjuk. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.

2.2. A megrendeléssel és a számlázással kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja.

Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Sztv.) rendelkezései jelentik.

Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása,

valamint – hozzájárulása visszavonása esetén – az Infotv. 6 § (5) bekezdése a) pontja alapján az

Adatkezelőt terhelő, Sztv-ben megfogalmazott jogi kötelezettség teljesítése.

Az adatkezelés célja:

A jogszabályoknak megfelelő számlakiállítása és a számviteli bizonylat-megőrzési kötelezettség

teljesítése. Az Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdése alapján a gazdasági társaságoknak a könyvviteli

elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot meg kell őrizniük.

A kezelt adatok köre:

A megrendelésheznév, lakcím, telefonszámés e-mail címszükséges, a számla kiállításához pedig név

és  lakcím.

Az adatkezelés időtartama:

A kiállított számlákat az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 évig meg

Kell őrizni. Tájékoztatjuk arról, hogy amennyiben a számlakiállításához adott hozzájárulását

visszavonja, az Adatkezelő az Infotv. 6. § (5) bekezdés a) pontja alapján jogosult a számla kiállítása

során megismert személyes adatait 8 évig megőrizni.

2.3. Az áruszállításhoz kapcsolódó adatkezelés

Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:

Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és azinformáció szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) előírásai jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.

Az adatkezelés célja:

Az áruszállítás esetében az adatkezelés célja az, hogy a megrendelt árut az Ön igényéhez

alkalmazkodva szerződéses partnerünk közreműködésével kiszállítsuk az Ön számára.

A kezelt adatok köre:

Az adatkezeléshez a név, szállítási cím és telefonszám megadása szükséges.

Az adatkezelés időtartama:

Az adatkezelő az adatokat a megrendelt áru kiszállításának időtartamáig kezeli.

2.4. A kapcsolatfelvétellel együtt járó adatkezelés

Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja.

Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és azinformációszabadságról szóló 2011.  évi CXII. törvény (Infotv.) előírásai jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.

Az adatkezelés célja:

Az adat kezelésének célja az, hogy a feltett kérdésére válaszolni tudjunk az Önszámára.

A kezelt adatok köre:

A kapcsolatfelvételkor név és elérhetőség (e-mail cím vagy telefonszám) megadása szükséges.

Az adatkezelés időtartama:

A kapcsolatfelvétel során küldött üzeneteket tároljuk, de bármikor lehetősége van a kapcsolatfelvétel

Során megadott személyes adatok törlését kérni.

2.5. További adatkezelések

Amennyiben az Adatkezelő további adatkezelést kíván végezni, akkor előzetes tájékoztatatást nyújt az adatkezelés lényeges körülményeiről (adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja, az adatkezelés

célja, a kezelt adatok köre, az adatkezelési dőtartama).

Tájékoztatjuk Önt arról, hogy a hatóságok törvényi felhatalmazáson alapuló, írásbeli adatkéréseit az

Adatkezelőnek teljesítenie kell. Az Adatkezelő az adat továbbításokról az Infotv. 15. § (2)-(3)

Bekezdésével összhangban nyilvántartást vezet (mely hatóságnak, milyen személyes adatot, milyen

jogalapon, mikor továbbított az Adatkezelő), amelynek tartalmáról kérésére az Adatkezelő

tájékoztatást nyújt, kivéve, ha a tájékoztatását törvény kizárja.

 

3. Adatfeldolgozó igénybevételéről és az adatkezeléshez kapcsolódó tevékenységükről

 

3.1. A személyes adatok tárolására irányuló adatfeldolgozás

Az  adatfeldolgozó megnevezése: TELE3 s.r.o.

Azadatfeldolgozólevelezésicíme: Vinohradská 184, 130 52 Praha 3

Azadatfeldolgozó e-mail címe: info@tele3.cz

A TELE3 s.r.o. az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján a személyes adatok tárolását végzi a

szervereken. A személyes adatok megismerésére nem jogosult.

3.2. Az áruszállítással összefüggő adatfeldolgozói tevékenység

Az adatfeldolgozó megnevezése: GLS Futárszolgálat

A címzettek részére fenntartott vevőszolgálat elérhetősége:

hétfőtől- péntekig 7-20 óráig

Telefon*: 36-1-802 0265

*normál tarifáva hívható belföldi szám.

GLS kapcsolat

A GLS Futárszolgálat a zAdatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján közreműködik a megrendelt

áru kiszállításában. Ennek során a GLS Futárszolgálat a vevő nevét, címét és a telefonszámát a

megrendelt áru kiszállításának időtartamáig kezelheti, ezt követően haladéktalanul törli.

 

4. Adatbiztonsági intézkedések

 

Az Adatkezelő kijelenti, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy a

Személyes adatok védje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságrahozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

 

5. Az adatkezelés során Önt megillető jogok

 

Az adatkezelés időtartamán belül Önt megilleti:

- a tájékoztatáshoz való jog,

- az adatokhelyesbítéséhez való jog,

- az adatok törléséhez való jog,

- az adatok zárolásához való jog,

- a tiltakozás joga.

Ön az adatkezelés időtartamán belül tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől a személyes adatai

kezeléséről. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában tájékoztatja Önt a kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá – amennyiben az adatok továbbítására is sor került – arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

Ön az adatkezelé sidőtartamán belül kérheti, hogy az Adatkezelő a személyes adatait helyesbítse. A

Kérésének az Adatkezelő legkésőbb 15 naponbelül eleget tesz.

Önnek lehetősége van a személyes adatainak törlését kérni, amelynek az Adatkezelő legkésőbb 15

Napon belül eleget tesz. A törlés joga nem terjedki arra, ha a zAdatkezelőt törvény kötelezi az adatok

További tárolására, illetve arra az esetre, sem ha az Infotv. 6. § (5) bekezdésével összhangban az

Adatkezelő jogosult a személyes adatok további kezelésére (így például a számlázással

összefüggésben).

Ön kérheti, hogy az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az adatok végleges törlés sértené az

Érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az a cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Ön tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

- ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi

Kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos

Érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén és az Infotv. 6. §

(5) bekezdésében foglalt esetben;

- ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása – az Ön hozzájárulása nélkül – közvetlen

üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik.

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15

Napo nbelül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről Önt írásban tájékoztatja.

 

6. Jogorvoslati lehetőségek

 

Amennyiben Ön szerint az Adatkezelő megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi

rendelkezést, vagy nem teljesítette valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes adatkezelés

megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságvizsgálati eljárását kezdeményezheti (levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

Tájékoztatjuk emellett arról is, hogy az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése

esetén, vagy ha az Adatkezelő nem teljesítette valamely kérelmét, akkor az Adatkezelővel szemben

bírósághoz fordulhat.

7. Adatkezelési tájékoztató módosítása

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót módosítsa. A honlap módosítás

hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési tájékoztatót. Az Adatkezelő gondoskodik arról, hogy módosítás esetén a korábbi szöveg változat is elérhető legyen a honlapon.